”Wij zijn de bouw meester!”
"Garantie op een goede carrière"
 

Leveringsvoorwaarden

Algemeen

 1. Ten Have Bouwmanagement b.v. is een handelsnaam van Ten Have Beheer b.v. beide statutair gevestigd te Alkmaar.
 2. Alle offertes van Ten Have Bouwmanagement zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een offerte is vastgelegd.
 3. Ten Have Bouwmanagement zal iedere aan haar gegeven opdracht, schriftelijk bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Indien een dergelijke bevestiging mocht ontbreken dan wordt de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen partijen.
 4. Ten Have Bouwmanagement behoudt zich het recht voor een opdracht direct éénzijdig te beëindigen indien zich een substantiële verandering voordoet binnen de financiële positie van de opdrachtgever. Ten Have Bouwmanagement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die het éénzijdig beëindigen van de opdracht voor de opdrachtgever met zich meebrengt.
 5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een kandidaat, welke door tussenkomst van Ten Have Bouwmanagement met de opdrachtgever in contact werd gebracht, buiten Ten Have Bouwmanagement om, direct dan wel indirect, werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Het vorenstaande is evenzeer van toepassing op organisaties die, dan wel door middel van een project- en/of concernverband, dan wel anderszins aan de opdrachtgever gelieerd zijn. Voornoemde bepaling is (ook) van kracht gedurende 18 maanden nadat door tussenkomst van Ten Have Bouwmanagement het laatste contact tussen de opdrachtgever en de kandidaat heeft plaatsgehad. Bij overtreding van hetgeen hiervoor is vermeld is de opdrachtgever aan een Ten Have Bouwmanagement direct opeisbare en niet voor vermindering vatbare werving & selectievergoeding verschuldigd van 22 % van het bruto jaarsalaris exclusief BTW per situatie/overtreding onverminderd het recht van Ten Have Bouwmanagement om volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.
 6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Ten Have Bouwmanagement voorgestelde kandidaten aan derden bekend te maken.

Werving & Selectie

 1. Door de aanvaarding van een werving & selectie opdracht neemt Ten Have Bouwmanagement een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar het beste inzicht en conform de normen en waarden van goed vakmanschap.
 2. Inlichtingen die door de opdrachtgever en de kandidaat aan Ten Have Bouwmanagement zijn verstrekt zullen als juist worden aanvaard door Ten Have Bouwmanagement. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de kandidaat. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 3. Ten Have Bouwmanagement voert een haar gegeven werving en selectie opdracht uit tegen een vooraf vastgestelde vergoeding welke vermeld wordt in een met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst e/o met de opdrachtgever gevoerde correspondentie.
 4. Ten Have Bouwmanagement is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Ten Have Bouwmanagement en in strijd is met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Ten Have Bouwmanagement is in dat geval beperkt tot maximaal de met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen vergoeding.

Detachering

 1. De detachering van een medewerker (welke een dienstverband met Ten Have Bouwmanagement heeft) geschiedt voor de duur van de werkzaamheden welke duur vooraf, in overleg met de opdrachtgever wordt bepaald. De basistermijn van detacheren bedraagt 1500 uur en deze wordt vermeld in de, met de opdrachtgever, te sluiten detacheringovereenkomst.
 2. Het door de opdrachtgever in haar eigen dienst (over)nemen van een gedetacheerde medewerker van Ten Have Bouwmanagement en het daarmee voorzetten van de werkrelatie met de gedetacheerde medewerker in een arbeidsverhouding met de opdrachtgever van Ten Have Bouwmanagement is, zonder bijkomende kosten, alleen mogelijk indien er sprake is van een schriftelijke bevestiging van Ten Have Bouwmanagement aan de opdrachtgever over een afgesproken minimum (1500 uur) aantal door Ten Have Bouwmanagement te factureren en door de opdrachtgever te betalen uren. Ook kan deze overname van de kandidaat pas plaatsvinden ná een detacheringstermijn van minimaal 500 uur en zal het restant van de uren t.o.v. de basistermijn van 1500 uur naar rato vergoed worden via de werving & selectievergoeding.
 3. Ten Have Bouwmanagement kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gedetacheerde medewerker besluit, om hem moverende redenen, de detachering eerder te beëindigen dan tussen de opdrachtgever en Ten Have Bouwmanagement is overeengekomen.
 4. Tijdens onze detachering is een wettelijke proeftijd van een maand van toepassing. Daarna hanteren wij een opzegtermijn van 20 werkdagen op basis van 8 uur p/dag.  In een parttime situatie gaat het om 20 nog te werken dagen. Andere afspraken zijn alleen geldig wanneer dit schriftelijk door ten Have Bouwmanagement BV is bevestigd. Deze regel is ook van toepassing wanneer er meer dan één maand ondertekende werkurenbriefjes zijn ingediend.

Facturatie detachering en werving & selectie

 1. Bij detachering door Ten Have Bouwmanagement worden de facturen opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat op de werkbriefjes het juiste aantal gewerkte uren staan inclusief eventuele overuren. Bij verschil tussen het door de medewerker bij Ten Have Bouwmanagement ingeleverde werkbriefje en het door opdrachtgever behouden afschrift cq. kopie, geldt het bij Ten Have Bouwmanagement ingeleverde werkbriefje als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.
 2. De facturatie van de door de gedetacheerde medewerker gewerkte uren evenals overige, uit de detachering voortkomende, kosten als bijvoorbeeld reiskosten vindt plaats volgens hetgeen daaromtrent in de detacheringovereenkomst staat vermeld.
 3. Facturatie van de werving & selectievergoeding evenals eventuele overige, uit de opdracht voortkomende, kosten vindt voor 50% plaats zodra de betrokken kandidaat in dienst treedt bij de opdrachtgever. De overige 50% wordt aan de opdrachtgever doorberekend zodra de kandidaat zijn proeftijd heeft beëindigd. De basisvergoeding van Werving en Selectie bedraagt 22 % van de kandidaat zijn/haar totale bruto jaarsalaris excl. BTW.
 4. Indien bij een werving en selectie opdracht is overeengekomen dat de mediakosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend, zal Ten Have Bouwmanagement deze mediakosten direct na plaatsing van de advertentie aan de opdrachtgever factureren. Zodra de opdrachtgever met de kandidaat een arbeidsrelatie aan gaat wordt 25% van de gemaakte mediakosten in mindering gebracht op de tussen de opdrachtgever en Ten Have Bouwmanagement overeengekomen vergoeding.

Garantie

 1. Indien als gevolg van een uitgevoerde werving en selectieopdracht het dienstverband binnen de proeftijd door één van de partijen wordt beëindigd zal Ten Have Bouwmanagement zonder additionele kosten (met uitzondering van eventuele mediakosten) een nieuwe kandidaat voorstellen mits de opzegging niet het gevolg is van een wijziging of het niet nakomen van de afgesproken arbeidsvoorwaarden door de opdrachtgever en/of de beëindiging niet het gevolg is van een reorganisatie, afvloeiing of overname en onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de opdrachtgever de al uitgebrachte facturen aan Ten Have Bouwmanagement heeft voldaan.

Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Ten Have Bouwmanagement ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor compensatie.
 2. Uitsluitend betalingen aan Ten Have Bouwmanagement werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan die medewerkers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Indien een factuur van Ten Have Bouwmanagement niet binnen de termijn genoemd onder punt 1 van dit artikel is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan, zonder ingebrekestelling, in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. De kopiefactuur van de door Ten Have Bouwmanagement verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 5. Reclames over enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Ten Have Bouwmanagement zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame berust bij de opdrachtgever. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Ten Have Bouwmanagement is ingeroepen respectievelijk de vordering door Ten Have Bouwmanagement ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
 7. Bij nalatigheid in betaling door de opdrachtgever behoudt Ten Have Bouwmanagement zich het recht voor een door Ten Have Bouwmanagement gedetacheerde medewerker onmiddellijk terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige verdere aansprakelijkheid.

Tariefwijziging detachering

 1. Het staat Ten Have Bouwmanagement vrij iedere verhoging van de loonkosten van een gedetacheerde medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten en verzekeringswetten en/of wijzigingen in de CAO of tariefaanpassing door ook 'overwerk' hetzij op werkdagen en/of in de weekends, indien deze op de gedetacheerde medewerker van toepassing is, met ingang van het tijdstip van die verhoging door te voeren in haar tariefstelling en derhalve door te berekenen aan haar opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

 1. De werkzaamheden van een door Ten Have Bouwmanagement gedetacheerde medewerker vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
 2. Ten Have Bouwmanagement draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door Ten Have Bouwmanagement gedetacheerde medewerkers mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf. Evenmin is Ten Have Bouwmanagement aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Ten Have Bouwmanagement gedetacheerde medewerkers zijn aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze door deze medewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.
 3. Indien er sprake is van detachering van een medewerker door Ten Have Bouwmanagement naar één van haar opdrachtgevers wordt de opdrachtgever aangemerkt als werkgever van de medewerker in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. De opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden van de medewerker te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen. De opdrachtgever is jegens Ten Have Bouwmanagement verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat de medewerker zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van het vorenstaande niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende medewerker, nabestaanden van de medewerker of Ten Have Bouwmanagement dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7A : 1638 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Ten Have Bouwmanagement gehouden tot vergoeding van de schade aan de medewerker of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.
 4. De opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een medewerker tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever aan ‘lijf, eerbaarheid en goed’. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden, behoudt Ten Have Bouwmanagement zich het recht voor om eventuele aanspraken ter zake aan het adres van Ten Have Bouwmanagement te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zonodig in vrijwaring te roepen.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen, waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Ten Have Bouwmanagement b.v. alsook Ten Have beheer b.v. en haar opdrachtgevers en zijn gedeponeerd bij het Handelsregister te Alkmaar.

Contact

Postadres: Frieseweg 4A
1823 CD Alkmaar
Telefoon 072-5208207
Fax 072-5127005
e-mail: bouw@thbm.nl