”Wij zijn de bouw meester!”
"Garantie op een goede carrière"
 

Privacy Regelement

Ten Have Bouwmanagement B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van Ten Have Bouwmanagement B.V. (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

1. Wie is Ten Have Bouwmanagement B.V.?

2. Welke informatie wordt door Ten Have Bouwmanagement B.V. verzameld en verwerkt?

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die Ten Have Bouwmanagement B.V. aanbiedt, moet je een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel moet je een aantal Persoonsgegevens invullen.
Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.

Automatisch gegenereerde informatie

Ten Have Bouwmanagement B.V. verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies". Voor zover Ten Have Bouwmanagement B.V. deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

4. Voor welke doeleinden zal Ten Have Bouwmanagement B.V. gegevens over jou gebruiken?

Doeleinden

Ten Have Bouwmanagement B.V. zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om de Dienst aan je te verlenen;
  • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Ten Have Bouwmanagement B.V.;
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
  • Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.

Ten Have Bouwmanagement B.V. gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Ten Have Bouwmanagement B.V. jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Ten Have Bouwmanagement B.V. kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Ten Have Bouwmanagement B.V. jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt Ten Have Bouwmanagement B.V. jouw Persoonsgegevens?

Ten Have Bouwmanagement B.V. zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
Ten Have Bouwmanagement B.V. vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
Ten Have Bouwmanagement B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Ten Have Bouwmanagement B.V. zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

6. Doorgifte buiten de EU

Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurd een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jouw en Ten Have Bouwmanagement B.V., of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jouw en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.

7. Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Ten Have Bouwmanagement B.V. worden overgedragen aan een derde partij of dat Ten Have Bouwmanagement B.V. fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

8. Inzage in en corrigeren van jouw Gegevens

Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor in moeten loggen op je eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen totTen Have Bouwmanagement B.V. wenden met het verzoek je mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Ten Have Bouwmanagement B.V. deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan je Ten Have Bouwmanagement B.V. verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Ten Have Bouwmanagement B.V. deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wanneer je niet langer of juist wel informatie van Ten Have Bouwmanagement B.V. of van derden wenst te ontvangen, kan je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Ten Have Bouwmanagement B.V.?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.thbm.nl zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Ten Have Bouwmanagement B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

10. Mogen minderjarigen gebruik maken van Ten Have Bouwmanagement B.V.?

Ten Have Bouwmanagement B.V. is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Ten Have Bouwmanagement B.V. er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

11. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

12. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen aan bouw@thbm.nl.

Contact

Postadres: Frieseweg 4A
1823 CD Alkmaar
Telefoon 072-5208207
Fax 072-5127005
e-mail: bouw@thbm.nl